ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαχείριση πωλήσεων

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση των πωλήσεων περιλαμβάνει ανάλυση σε τρία βασικά επίπεδα - στρατηγικό (strategic), τακτικό (tactical), και λειτουργικό (operational) με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Αναλύουμε και εξειδικεύουμε μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους σε μεσοβραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης, τα οποία είναι σύμφωνα με την επιδιωκόμενη ανάπτυξη της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που προσφέρονται για τις πωλήσεις είναι οι εξής:

Οργάνωση - Αναδιοργάνωση τμήματος πωλήσεων

Διάγνωση υφιστάμενης δομής και δύναμης πωλήσεων και εντοπισμός προβλημάτων

Αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων – προτάσεων οργάνωσης/ αναδιοργάνωσης τμήματος πωλήσεων. Προβλέψεις απαιτούμενης δύναμης, υπολογισμοί επισκεψιμότητας κατόπιν ανάλυσης πελατολογίου και κατηγοριοποίησης πελατών.

Προτάσεις με βάση τον επαναπροσδιορισμό της οργανωτικής δομής του τμήματος και εφαρμογή.

Αναλυτικότερα:

 • Σχέδιο Αναδιοργάνωσης τμήματος Πωλήσεων (ανάλογα: ανά γεωγραφική περιφέρεια, ανά κατηγορία πελατών)
 • Οργανόγραμμα και κοινωνιόγραμμα τμήματος
 • Κατηγοριοποίηση πελατών
 • Ανάλυση πελατολογίου και συσχετισμός με δρομολογήσεις επισκέψεων
 • Εκσυγχρονισμός τμήματος πωλήσεων, εργαλεία πωλήσεων & έντυπα λειτουργίας
 • Ανασχεδιασμός πολιτικής αμοιβών και επιβράβευσης (εφόσον απαιτείται) και σύστημα αξιολόγησης
 • Καθηκοντολόγια τμήματος Πωλήσεων και αντίστοιχες διαδικασίες, απαιτήσεις νέου προσωπικού, εσωτερικά έντυπα λειτουργίας
 • Reports πωλήσεων
 • Profile πωλητή (εύρεση νέου στελεχιακού δυναμικού)

Ανασχεδιασμός πωλήσεων

 • Στοχοποίηση / προβλέψεις πωλήσεων σε σχέση με την επιδιωκόμενη ανάπτυξη της επιχείρησης.
 • Executive Sales Information System
 • Δημιουργία τμήματος Sales Administration
 • Ξεκαθάρισμα & κατηγοριοποίηση πελατολογίου και δημιουργία Πληροφοριακού δελτίου πελατών με ανάλυση διαφόρων δεδομένων
 • Σχεδιασμός Στοχοποίησης πελατών (ετήσια, τριμηνιαία, μηνιαία)
 • Δρομολόγηση πελατολογίου ανά πωλητή
 • Καταγραφή δυνητικού πελατολόγιου και σχεδιασμός διαδικασίας ανάπτυξης σε νέα κανάλια/πελάτες. Συσχετισμός με επιδιωκόμενη ανάπτυξη επιχείρησης και στόχους πωλήσεων.
 • Σχεδιασμός Sales Reports
 • Σχεδιασμός Εμπορικής Πολιτικής
 • Σχεδιασμός πλάνου προωθητικών ενεργειών προς κάθε κανάλι αγοράς
 • Reporting στη Διοίκηση
 • Εκπαίδευση πωλητών


Sales Couching

Ο Σύμβουλος είναι αρμόδιος να οδηγήσει τις πωλήσεις στην επίτευξη των στόχων, εντός του προσδιορισμένου διαστήματος, μετά από διάγνωση της κατάστασης της επιχείρησης, των πωλητών/ πελατολογίου της, προϊόντων και ανταγωνισμού.

Πιο ειδικά:

 • Προσδιορισμός στόχων / προβλέψεις πωλήσεων
 • Εβδομαδιαία Παρακολούθηση Πωλήσεων
 • Παρακολούθηση στόχων
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή τακτικών για την επίτευξή τους ανά χρονικό διάστημα
 • Καθοδήγηση στο άνοιγμα νέων αγορών και πελατολογίου
 • Συνεχής υποστήριξη σε θέματα πωλήσεων και σχετικών τομέων που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία τους (Customer service, διανομή, ενέργειες προώθησης πωλήσεων κ.α.)


Back office υποστήριξη πωλήσεων

 • Στοχοποίηση / προβλέψεις πωλήσεων σε σχέση με την επιδιωκόμενη ανάπτυξη της επιχείρησης.
 • Εκπαίδευση πωλητών
 • Δημιουργία, στελέχωση τμήματος Sales Administration
 • Κατηγοριοποίηση πελατολογίου
 • Δημιουργία Πληροφοριακού δελτίου πελατών
 • Στοχοποίηση πελατών
 • Σχεδιασμός SALES REPORTS