ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Πωλήσεων & Marketing

Marketing Plans

Τι κάνουμε για την επιχείρηση που ενδιαφέρεται να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετιγνκ

Διάγνωση υφισταμένης κατάστασης:

  • Μελέτη εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος επιχείρησης( Οικονομική Κατάσταση, Νομικό Περιβάλλον, Ανταγωνισμός, Προμηθευτές, Κανάλια Διανομής, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Πελάτες και άλλα)
  • S.W.O.T. Analysis Δυνατά, Αδύναμα σημεία, Ευκαιρίες, Απειλές

Καθορισμός Στόχων (π.χ.ανάπτυξη αγορών, επέκταση διανομής, βελτίωση κερδοφορίας) και Σχεδιασμός Στρατηγικών Μάρκετινγκ

Ανάπτυξη πωλήσεων και Marketing

Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τη στρατηγική Μάρκετινγκ είναι:

Ο προσδιορισμός του πεδίου δράσης: Δηλαδή της αγοράς ή των αγορών που δραστηριοποιείται ή επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση

- Το κοινό – στόχος (target group)

- Ο προσδιορισμός της πηγής εργασιών (Source of Business)

- Η διαμόρφωση του μίγματος Μάρκετινγκ (Marketing Mix) που περιλαμβάνει:

  • Product. Προϊόν ή υπηρεσία (Μίγμα προϊόντος, concept, positioning, image κ.α.)
  • Price. Τιμή (Καθορισμός επιπέδου τιμής σε σχέση με τον ανταγωνισμό)
  • Place. Διανομή (Επιλογή δικτύων διανομής, γεωγραφική κάλυψη κ.λ.π.)
  • Promotion. Προώθηση (διαμόρφωση του μίγματος επικοινωνιακών και προωθητικών ενεργειών)


Σύνταξη Σχεδίου Δράσης Μάρκετινγκ

Εξειδίκευση ενεργειών Μάρκετινγκ:

  • αναλυτική περιγραφή ενεργειών
  • χρονοδιάγραμμα
  • υπεύθυνοι υλοποίησης
  • προϋπολογισμός